Dragoste originala

Postat Dec 03, 2012 de Adrian Ebens În interior Dragoste originală Accesări: 1,501

Statisticile vorbesc de la sine atunci cand vine vorba de rela?ii interumane. Mai mult de 50% din c?s?torii sfâr?esc prin divor? în multe ??ri, oferind indicii clare c? ace?ti oameni nu au g?sit ceea ce au c?utat în rela?ie. Pentru mul?i dintre cei care r?mân în cadrul c?s?toriei, experien?a lor este adesea un fel de pustiu, dar ace?tia r?mân c?s?tori?i pentru c?  nu v?d o op?iune mai bun? sau le este prea fric? s? fac? o schimbare. Valurile de dezam?gire, confuzie, frustrare, furie ?i p?rere de r?u care rezult? din aceste experimente toxice în intimitatea uman?, pot fi rezumate la o întrebare dintr-o melodie care ?mi atr?gea aten?ia de adolescent prin anii optzeci,
 

                                                         Ce este dragostea, oricum?
                                                    Iube?te cineva pe oricine, oricum?


În articolul meu anterior am abordat aceast? chestiune "ce este dragostea?" prin examinarea a ceea ce s-a întâmplat atunci când Adam a v?zut-o prima dat? pe Eva. Ne amintim c? atunci când Adam a spus: "Aceasta este os din oasele mele si carne din carnea mea", el a iubit-o nu datorit? a ceea ce ea poseda în sine, ci pentru c? ea a ie?it din el ?i avea capacitatea de a-l cuno?te pe el, visele lui, bucuriile lui, aspira?iile lui ?i pentru c? avea un tovar?? cu care putea împ?rt??i c?l?toria lui. Puritatea, inocen?a si libertatea aceastei iubiri este rezumat? în aceste cuvinte:

Geneza 2:25 „?i ei erau amândoi goi, omul ?i nevasta lui, ?i nu le era ru?ine”.

Cuvântul ru?inat în ebraic? poart? urm?toarea semnifica?ie:
• a fi dezam?git
• s? fi amânat în sensul de a avea o a?teptare neîmplinit?
• a fi ?ncurcat sau confuz
• a deveni uscat ?i implicit pustiu

Ceea ce Adam ?i Eva au experimentat a fost tot ceea ce ne dorim, dar aproape întotdeauna nu reu?im s? ob?inem ceva în mod constant, uneori chiar deloc. Calea de la  bucurie, libertate,  împlinire,  inocen?? ?i intimitate c?tre dezam?gire, confuzie ?i pustiire este schi?at? în tranzac?ia lu?rii ?i m?nc?rii fructului ce nu era dat lor ca sa-l ia; aceast? tranzac?ie a cauzat c?derea noastr? din dragostea agape în cea eros.

Avem nevoie s? analiz?m aceast? poveste a Bibliei, ca un arheolog care caut? comori antice, cu aten?ie s? d?m la o parte nisipurile timpului pentru a descoperi faptele istoriei, care apoi spun sensul în existen?a noastr?. Aceast? iubire pe care Adam ?i Eva au împ?rt??it-o, a fost construit? ?i dezvoltat? cu grij? de c?tre Dumnezeu pentru a asigura fericirea ?i intimitatea lor ve?nic?. Chiar originea primilor no?tri p?rin?i con?ine secretul acestei iubiri f?r? ru?ine, care nu  ascundea nici o dezam?gire. Observa?i cu aten?ie urm?toarele:\

• Dumnezeu a creat pe Adam ?i l-a pus în gr?din?. Gen 2:7
• Dumnezeu l-a f?cut pe Adam îngrijitorul ?i st?p?nitorul acestui paradis. Gen 2:8,15
• Dumnezeu a poruncit lui Adam despre pomul vie?ii ?i pomul cunoa?terii. Geneza 2:16
• Dumnezeu a aranjat circumstan?ele ca Adam s? simt? nevoia unui tovar??. Geneza 2:20
• Dumnezeu îl adoarme pe Adam (la figurat cuvântul ebraic poate însemna moarte) Gen 2:21
• Dumnezeu ia coasta lui Adam ?i face femeia din coasta cea vie. Geneza 2:22
• Dumnezeu aduce femeia la b?rbatul înviat. Geneza 2:22

Aceast? secven?? este vital? ca s? prindem secretul iubirii originale, f?r?  ru?ine a p?rin?ilor no?tri.  Nu era nimic din ceea  ce avea Eva pe care s? nu fi primit de la Dumnezeu prin Adam. St?p?nirea singular? ?i conducerea pe care Adam o poseda a fost culcat? în odihn? ?i el a fost înviat la o via?? nou?, cu un tovar?? luat din trupul lui. Când Adam a mers s? doarm?, a fost umplut cu o dorin?? s?-?i deschid? inima, rev?rs?nd dragoste c?tre cineva care l-ar putea ?n?elege. Când s-a trezit, a v?zut pe cineva c?ruia îi putea da tot ceea ce el a primit ?i a avut de la Dumnezeu. Adam, ?tiind toate acestea, confer? femeii tot ceea ce are. Ea are coasta lui, ADN-ul lui, inima lui, casa lui, gr?dina lui, totul. Ea chiar este con?tient? de faptul c? Adam a adormit ?i a dat o parte din el însu?i pentru ea.* Drept r?spuns, femeia vede tot ceea ce i-a fost dat ?i atunci când ea se uit? în ochii so?ului ei, inima ei este plin? de recuno?tin??, bucurie ?i fericire. Femeia tr?ie?te fiecare clip? ?tiind c? tot ceea ce ea posed? i-a fost dat prin so?ul ei.

Aceast? tranzac?ie între b?rbat ?i femeie ar putea fi sus?inut? printr-o mi?care etern? a iubirii, care ar curge ca o fântân? ?i c?reia nu i-ar fi ru?ine niciodat?. Secretul, cheia, miezul, axul, inima acestei mi?c?ri minunate a dragostei, const? în simplul fapt de a cunoa?te ?i a ne aminti  originea noastr? ?i modul în care am ajuns s? exist?m. Atâta timp cât Adam î?i amintea c? el a fost creat ?i pus în gr?din? ca lider ?i st?p?n, ca s? o îngrijeasc?, s? o protejeze ?i s? fie ispravnic credincios peste tot ceea ce i s-a dat,  el va putea turna din toate binecuvântarile acordate lui, peste ceea ce a fost f?cut st?p?n. Pe m?sur? ce  femeia prime?te plin?tatea binecuvânt?rii prin so?ul ei, ?i prive?te la el cu respect iubitor, ?ntr-o ascultare vesel? ?i supunere plin? de încredere, pe m?sur? ce ea arat? încrederea ei în conducerea lui ?i pe m?sur? ce ea onoreaz? pozi?ia lui de lider,ca femeia care st?tea la f?nt?n?, ea î?i atrage din inima lui binecuvânt?ri mult mai mari decât i-au fost acordate anterior.


Am putea ilustra aceast? mi?care a dragostei prin ac?iunea unui motor cu dou? pistoane. Primul piston Adam, în bucuria lui de a g?si un tovar?? adecvat, se aprinde ?i elibereaza un val de binecuvântare, care trimite un val de combustibil în cavitatea celui de-al doilea piston ?i, în acela?i timp, ridic? pistonului al doilea spre tavan care aprinde atunci un r?spuns iubitor ce înal?? primul piston ?i umple acea cavitate cu ascultare plin? de bucurie, cinste ?i respect. Aceast? mi?care a iubirii alimenteaz? fântâna ce umple cele patru râuri ce curg din inima gr?dinii ?i apele întregului p?mânt. Geneza 2:10-14. Ce minunat? lucrare! Ce ilustrare minunat? a modului în care func?ioneaz? universul, pentru c?  noi am fost f?cu?i dup? imaginea lui Dumnezeu. Gen 1:27.

Din nou subliniem c? aceast? mi?care de iubire ve?nic?  depindea ca fiecare  persoan? s? cunoasc? originea ei,adev?rata ei identitate ?i locul ei în cadrul crea?iei lui Dumnezeu. Atâta timp cât Adam ?i-ar fi amintit c? el era capul gr?dinii ?i c? totul era în grija lui ?i c? totul i-a fost dat de Dumnezeu ?i c? totul Îi apar?inea lui Dumnezeu, el ar fi tins s? p?streze ceea ce i-a fost dat lui; el ar fi continuat s?-?i reverse binecuvântarea lui peste to?i cei afla?i ?n ?ngrijirea lui. Atâta timp cât Eva ?i-ar fi amintit c? via?a ei a venit de la Adam ?i c? tot ceea ce ea a v?zut ?i peste care ea era acum co-st?p?nitor ?mpreun? cu Adam, i-au fost dat ei de c?tre so?ul ei prin voia lui Dumnezeu, ea ar fi completat circuitul binecuv?nt?rilor ?i niciunul din ei n-ar fi ajuns s? fie ru?ina?i.

* Aceste ecouri ale somnului lui Adam, coboar? de-a lungul istoriei în somnul lui Avraam, care a dat na?tere na?iunii israelite ?i în somnul lui Isus, în mormânt, care a dat na?tere bisericii Sale, de asemenea, arat? înapoi c?tre ce L-a costat pe Tat?l în na?terea universului.